Pripravljeni kompozitni materijali pripravljeni su za mehanička ispitivanja otpornosti na prodiranje. Pripremljene su i sendvič strukture kompozitnih materijala građene naizmjenično od sloja epoksidne smole ojačane nanopraškom te sloja protubalističkog vlakna ojačanog nenewtonskim fluidom.

Rezultati ispitivanja dokazuju da je primjenom nanočestica mogude postidi bolju razinu zaštite s istim brojem slojeva materijala, ili istu razinu s manjim brojem slojeva u kompozitu. Izradom takvih nanokompozita dobivaju se poboljšana termomehanička svojstva, s primjenom u područjima koja zahtijevaju visoke performanse kompozita.

Hi, I’m ceniradm